Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
GIÁM ĐỐC: Ông PHAN CÔNG TRƯỜNG
- Ngày sinh: 1975 
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Lĩnh vực phụ trách:
+ Chỉ đạo và điều hành chung các mặt công tác của cơ quan
+ Quyết định việc lựa chọn nhà thầu, đơn vị tư vấn; ký kết các hợp đồng kinh tế; ký kết các văn bản pháp lý có liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng, thanh quyết toán công trình theo quy định của pháp luật
+ Chủ trì các cuộc họp của cơ quan, thực hiện các biện pháp kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của đội ngũ viên chức
+ Điều hành hoạt động của Tổ Kế toán - Hành chính - Văn thư - Lưu trữ, Tổ Kế hoạch – Tổng hợp.
- ĐT cơ quan: 38 443 243
PHÓ GIÁM ĐỐC: Ông PHẠM HỮU TOÀN
- Ngày sinh: 03/02/1958 - Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Lĩnh vực phụ trách:
+ Phụ trách, điều hành trực tiếp các công trình mở rộng hẻm nhà nước và nhân dân cùng làm.
+ Tham gia Hội đồng đấu thầu, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng đối với những dự án được Giám đốc phân công phụ trách.
+ Tham gia các Hội đồng khác do Ban thành lập như: Hội đồng thi đua, khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng xét tuyển viên chức …
+ Kiểm tra, ký (soát) nháy các loại hợp đồng, phụ lục hợp đồng, biên bản thương thảo, biên bản đàm phán, biên bản thanh lý hợp đồng và tất cả các văn bản, tài liệu khác liên quan đến dự án được giám đốc phân công phụ trách.
+ Tổ chức phân công viên chức có năng lực thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình; thẩm định năng lực của các đơn vị thi công, tư vấn thuộc lĩnh vực được giám đốc phân công phụ trách.
+ Ký các văn bản trong hồ sơ dự án thuộc các dự án được giám đốc phân công phụ trách
- ĐT cơ quan: 38 422 960
Image Map
​​​​​​​​​​​​