Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
BÍ THƯ: Ông LÊ PHÚ CƯỜNG
- Năm sinh: 1987
- Quê quán: TP.HCM
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Công - Cử nhân Kinh tế
- Trình độ chính trị: Trung cấp Chính trị - Hành chính
- Lĩnh vực phụ trách: phụ trách hoạt động chung và bộ phận kế toán
- Số ĐT cơ quan: 38 446 310
PHÓ BÍ THƯ: Ông
- Năm sinh:
- Quê quán:
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn:
- Trình độ chính trị:
- Lĩnh vực phụ trách: công tác tổ chức - kiểm tra - xây dựng Đoàn, Văn phòng, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Công nhân lao động
- Số ĐT cơ quan: 38 446 310
PHÓ BÍ THƯ: Ông NGUYỄN MINH TẤN
- Năm sinh: 1988
- Quê quán: TP.HCM
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính
- Trình độ chính trị: Trung cấp
- Lĩnh vực phụ trách: Chủ tịch Hội đồng đội
- Số ĐT cơ quan: 38 446 310