Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Liên kết web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
8
6
8
7
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
1
3
GIỚI THIỆU VỀ QUẬN ĐOÀN PHÚ NHUẬN
--o0o--
 
1. Vị trí pháp lý, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Quận Đoàn Phú Nhuận:
       - Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Bước vào thời kỳ mới, Đoàn tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc và bản chất tốt đẹp của mình, kế tục trung thành, xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chỉ tịch Hồ Chí Minh; thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng; tổ chức động viên Đoàn viên, thanh niên cả nước đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
      - Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đoàn phối hợp với các cơ quan nhà nước, các đoàn thể và tổ chức xã hội, các tập thể lao động và gia đình chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi; tổ chức cho Đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vào việc quản lý nhà nước và xã hội.
       - Những ngày đầu sau giải phóng, cơ sở Quận Đoàn Phú Nhuận đặt tại số 22 Trương Quốc Dung, phường 10 ( hiện nay là Trường dân lập Hồng Hà), thiếu thốn về cơ sở vật chất lẫn nhân sự (chỉ có 10 đồng chí), nhưng đoàn viên thanh niên quận Phú Nhuận vẫn đồng lòng quyết tâm xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn. Đi đôi với việc phát động thanh niên tham gia các phong trào hành động cách mạng (thực hiện chỉ đạo của Quận ủy), Quận Đoàn đã tiến hành xây dựng các tổ chức cơ sở Đoàn ở các Phường, các tổ chức Hội, các đội nhóm trong các trường học, phân công cán bộ làm công tác Đoàn tại các phường cụ thể. Quận Đoàn Phú Nhuận là tổ chức chính trị đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thành Đoàn TP.HCM ; sự lãnh đạo toàn diện của Quận ủy – Ủy ban nhân dân Quận Phú Nhuận và là cơ quan lãnh đạo, tổ chức hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở địa phương.
       - Cơ quan Quận Đoàn Phú Nhuận được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Quận Đoàn Phú Nhuận hoạt động dưới sự lãnh đạo của tâp thể Ban chấp hành (gồm 27 đồng chí), Ban Thường vụ (gồm 09 đồng chí); có nhiệm vụ, quyền hạn được quy định cụ thể trong Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
2. Tình hình cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan Quận Đoàn Phú Nhuận 
        Cơ quan Quận Đoàn Phú Nhuận là đơn vị chịu trách nhiệm lãnh đạo, tổ chức hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn quận; cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan Quận Đoàn được xây dựng trên nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể Ban Thường vụ Quận Đoàn chuyên trách lãnh đạo chung, phân công cá nhân phụ trách từng mảng hoạt động cụ thể nhằm điều hành hoạt động của cơ quan và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động phong trào Đoàn chung của cả quận, cụ thể như sau:
       - Bí thư Quận Đoàn: phụ trách chung hoạt động cơ quan Quận Đoàn, lãnh đạo hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận Phú Nhuận.
      - Phó bí thư thường trực Quận Đoàn - kiêm nhiệm Giám đốc Nhà Thiếu nhi: phụ trách hoạt động Đoàn khối phong trào và điều hành hoạt động Nhà Thiếu nhi.
        - Phó bí thư Quận Đoàn: phụ trách hoạt động khối Xây dựng Đoàn.
       - 08 ban phụ trách các mảng hoạt động Đoàn.
       - Nhà thiếu nhi: trực thuộc Quận Đoàn, là đơn vị sự nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động chăm lo cho các em thiếu nhi.