Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Liên kết web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

  THÔNG BÁO

Về người phát ngôn và chế độ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận. 
_________________ 
Căn cứ Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;
 
Căn cứ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại thành phố Hồ Chí Minh;
 
Ủy ban nhân dân quận thông báo đến các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và các cơ quan báo chí;
 
1. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận là:
 
a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận:
- Họ và tên: Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
- Số điện thoại: (08) 38 440 192
- Địa chỉ email: ntanguyet.phunhuan@tphcm.gov.vn
 
b) Người được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận giao nhiệm vụ phát ngôn là Chánh Văn phòng UBND quận Phú Nhuận:
- Họ và tên: Đỗ Phụng Hiệp
- Số điện thoại: (08) 38 441 326 – 0913 645 663
- Địa chỉ email: dphiep.phunhuan@tphcm.gov.vn
 
Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận sẽ ủy quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch hoặc thủ trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đối với từng lĩnh vực chuyên môn cụ thể.
 
Khi thực hiện ủy quyền thì họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ email của người được ủy quyền phát ngôn, văn bản ủy quyền phải được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử hoặc trang tin điện tử của cơ quan hành chính nhà nước trong thời hạn 12 giờ kể từ khi ký văn bản ủy quyền.
 
2. Địa điểm thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí: Trụ sở Ủy ban nhân dân quận Phú nhuận – Số 155 đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận thực hiện định kỳ việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí vào thời điểm thích hợp theo quy định.

 

 
 
  • Giới thiệu Quận Phú Nhuận