Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Tin tức > Giới thiệu > Posts
Thông tin lãnh đạoThứ 2, Ngày 10/04/2017, 08:45

GIỚI THIỆU BAN LÃNH ĐẠO UBND QUẬN PHÚ NHUẬN (10/04/2017)

PHÓ BÍ THƯ QUẬN ỦY - CHỦ TỊCH UBND QUẬN: Bà NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT
- Ngày, tháng, năm sinh: 30/10/1965       Giới tính: Nữ
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính; Thạc sĩ Kinh tế.
- Trình độ Chính trị: Cao cấp chính trị
- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung; trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: quy hoạch; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách nhà nước; công tác kế hoạch và đầu tư; công tác tổ chức, cán bộ; công tác an ninh, nội chính; công tác cải cách hành chính; công tác đầu tư xây dựng cơ bản; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; công tác tôn giáo, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác thi hành án dân sự; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và phụ trách các cuộc vận động lớn của Thành phố;...
Phụ trách khối Quản lý Đô thị: công tác quy hoạch xây dựng; kiến trúc đô thị; công tác quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất; công tác bảo vệ tài nguyên - môi trường; phát triển hạ tầng đô thị (nhà và đất đô thị, cầu, đường, thoát nước, chiếu sáng, điện,...);...
- Email: ntanguyet.phunhuan@tphcm.gov.vn
ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN: Ông NGUYỄN ĐÔNG TÙNG 
- Ngày, tháng, năm sinh: 04/02/1971    Giới tính: Nam
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học ngành Giáo dục Chính trị; Cử nhân Luật; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- Trình độ Chính trị: Cao cấp lý luận chính trị - hành chính
- Lĩnh vực phụ trách: khối Văn hóa - Xã hội, trực tiếp phụ trách các lĩnh vực giáo dục; dạy nghề, văn hóa, thông tin, thể thao; lao động, thương binh và xã hội; y tế; công tác bảo vệ bí mật nhà nước; công tác đền ơn đáp nghĩa và phụ trách công tác phối hợp hoạt động với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và các hội quần chúng;...
- Email: ndtung.phunhuan@tphcm.gov.vn
ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY- PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN: Ông NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG
- Ngày, tháng, năm sinh: 17/9/1963    Giới tính: Nam
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư, Thạc sĩ Quản lý đô thị.
- Trình độ Chính trị: Cao cấp
- Lĩnh vực phụ trách: khối Quản lý đô thị; trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: công tác quy hoạch xây dựng; kiến trúc đô thị; công tác quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất; công tác bảo vệ tài nguyên - môi trường; phát triển hạ tầng đô thị (nhà và đất đô thị, cầu, đường, thoát nước, chiếu sáng, điện, ...); ...
- Email: ntphuong.phunhuan@tphcm.gov.vn
QUẬN ỦY VIÊN- PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN: Ông VÕ THÀNH MINH
- Ngày, tháng, năm sinh: 12/11/1962 Giới tính: Nam
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Hành chính, Thạc sĩ Kinh tế.
- Trình độ Chính trị: Cử nhân
- Lĩnh vực phụ trách: khối Kinh tế; trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Khoa học - công nghệ; Kinh tế tập thể, tư nhân, Thương mại,...); ...
- Email: vtminh.phunhuan@tphcm.gov.vn

 

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ VÀ ỦY VIÊN

BAN CHẤP HÀNH ÐẢNG BỘ QUẬN PHÚ NHUẬN

NHIỆM KỲ X (2015 - 2020)

  01. 

BÍ THƯ QUẬN ỦY: Ông PHẠM HỒNG SƠN
- Ngày sinh: 23/8/1981
- Quê quán: Bến Tre
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính, Thạc sỹ Xây dựng Đảng, Chính quyền Nhà nước.
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Email:phson.phunhuan@tphcm.gov.vn

  02. 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY: Ông HUỲNH ĐĂNG LINH
- Ngày sinh: 20/03/1964
- Quê quán: Đà Nẵng
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế (chuyên ngành Quản trị Kinh doanh)
- Trình độ chính trị: Cử nhân
- Email: hdlinh.phunhuan@tphcm.gov.vn

  03. 

PHÓ BÍ THƯ QUẬN ỦY - CHỦ TỊCH UBND QUẬN: Bà NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT
- Ngày sinh: 30/10/1965
- Quê quán: Quảng Ngãi
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính, Thạc sĩ kinh tế
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Email: ntanguyet.phunhuan@tphcm.gov.vn

  04. 

ỦY VIÊN  BAN  THƯỜNG VỤ - PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN: Ông NGUYỄN ĐÔNG TÙNG
- Ngày sinh: 4/2/1971
- Quê quán: Bà Rịa – Vũng Tàu
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Khoa học ngành Giáo dục Chính trị; Cử nhân Luật; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Email: ndtung.phunhuan@tphcm.gov.vn

  05. 

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ – PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN: Ông NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG
- Ngày sinh: 17/9/1963
- Quê quán: TP. Hồ Chí Minh
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư, Kỹ sư xây dựng kiến trúc,  Kỹ sư quản lý kinh tế công trình, Thạc sĩ Quản lý đô thị
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Email: ntphuong.phunhuan@tphcm.gov.vn

  06. 

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ – TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC QUẬN ỦY: Bà NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM
- Ngày sinh: 01/10/1971
- Quê quán: TP. Hồ Chí Minh
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế; Cử nhân Luật, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Thạc sĩ Chính trị học chuyên ngành công tác tư tưởng.
- Trình độ chính trị: Cử nhân
- Email: nththam.phunhuan@tphcm.gov.vn

  07. 

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ – PHÓ CHỦ TỊCH HĐND QUẬN: Ông TĂNG VĂN THUẬN
- Ngày sinh: 24/3/1962
- Quê quán: TP. Hồ Chí Minh
- Trình độ học vấn : 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm ngành Chính trị, Cử nhân Luật, Thạc sĩ Chính trị học chuyên ngành công tác tư tưởng

- Trình độ chính trị : Cử nhân
- Email: tvthuan.quanuy.pn@tphcm.gov.vn

  08. 

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ – CHỦ NHIỆM ỦY BAN KIỂM TRA QUẬN ỦY - TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ HĐND QUẬN: Ông NGUYỄN TIẾN MÃNH
- Ngày sinh: 25/9/1961
- Quê quán: Tiền Giang
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Email: ntmanh.phunhuan@tphcm.gov.vn

  09. 

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ - TRƯỞNG BAN DÂN VẬN QUẬN ỦY - CHỦ TỊCH ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM QUẬN - TRƯỞNG BAN KT-XH HĐND QUẬN: Bà TRẦN TRỌNG KIM
- Ngày sinh: 08/01/1968
- Quê quán: Quảng Bình
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Kỹ sư Hóa thực phẩm
- Trình độ chính trị: Cử nhân
- Email: ttkim.phunhuan@tphcm.gov.vn

10.

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ – TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY: Bà TRẦN XUÂN NGUYÊN
- Năm sinh: 1980
- Quê quán: Long An
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Báo chí
- Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
- Email:txnguyen.phunhuan@tphcm.gov.vn

  11. 

QUẬN ỦY VIÊN – PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN: Ông VÕ THÀNH MINH
- Ngày sinh: 12/11/1962
- Quê quán: Bình Dương
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế; Cử nhân Hành chính, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- Trình độ chính trị: Cử nhân
- Email: vtminh.phunhuan@tphcm.gov.vn

  12. 

QUẬN ỦY VIÊN - CHÁNH VĂN PHÒNG QUẬN ỦY: Bà NGUYỄN THỊ KIỀU NHI
- Ngày sinh: 24/11/1974
- Quê quán: Quảng Ngãi
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật; Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Cao học Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Email: ntknhi.phunhuan@tphcm.gov

  13. 

QUẬN ỦY VIÊN – PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC BAN DÂN VẬN QUẬN ỦY: Bà NGUYỄN THỊ THU THẢO
- Ngày sinh: 09/5/1969
- Quê quán: Bến Tre
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân xây dựng Đảng và Chính quyền
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Email: nttthao.phunhuan@tphcm.gov.vn

  14. 

QUẬN ỦY VIÊN - PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC BAN TỔ CHỨC QUẬN ỦY: Ông PHẠM NGỌC THẢO
- Ngày sinh: 05/05/1972
- Quê quán: TP. Hồ Chí Minh
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Hành chính, Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
- Trình độ chính trị: Cử nhân
- Email: pnthao.phunhuan@tphcm.gov.vn

15.

QUẬN ỦY VIÊN - CHÁNH VĂN PHÒNG HĐND & UBND QUẬN: Bà BÙI THANH MAI TUYẾN 
- Ngày sinh: 08/01/1974
- Quê quán: Bến Tre
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Luật
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Email: btmtuyen.p8.pn@tphcm.gov.vn

  16.

QUẬN ỦY VIÊN – PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM QUẬN: Ông NGUYỄN QUỐC ĐỞM
- Ngày sinh: 23/2/1962
- Quê quán: TP.Hồ Chí Minh
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân hành chính
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Email: nqdom.phunhuan@tphcm.gov.vn

  17.

QUẬN ỦY VIÊN – TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ: Ông TRẦN QUANG SANG
- Ngày sinh: 04/11/1977
- Quê quán: TP. Hồ Chí Minh
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Luật
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Email: tqsang.phunhuan@tphcm.gov.vn

  18.

QUẬN ỦY VIÊN – TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN: Bà TRẦN NGỌC THẢO
- Ngày sinh: 31/7/1976
- Quê quán: TP. Hồ Chí Minh
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật nữ công, Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị học chuyên ngành tư tưởng, Thạc sĩ Xây dung Đảng và Chính quyền nhà nước
- Trình độ chính trị: Cử nhân
- Email: tnthao.phunhuan@tphcm.gov.vn

  19.

QUẬN ỦY VIÊN - TRƯỞNG PHÒNG NỘI VỤ: Bà NGUYỄN THỤC HÂN
- Ngày sinh: 06/12/1968
- Quê quán: Bến Tre
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính

- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Email: nthan.phunhuan@tphcm.gov.vn

  20.

QUẬN ỦY VIÊN - TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH: Ông ĐỖ ĐĂNG ÁI
- Ngày sinh: 02/01/1972
- Quê quán: Hà Nội
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kinh tế ngành Kế tn, Cử nhân Kinh tế ngoại thương, Cử nhân Chính trị học chuyên ngành công tác tư tưởng
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Email: ddai.phunhuan@tphcm.gov.vn

  21.

QUẬN ỦY VIÊN TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: Ông VÕ CAO LONG
- Ngày sinh: 07/11/1969
- Quê quán: TP.HCM
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Sư phạm Giáo dục, Cử nhân Anh văn, Thạc sĩ Quản lý Giáo dục

- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Email: vclong.phunhuan@tphcm.gov.vn

  22.

QUẬN ỦY VIÊN - CHÁNH THANH TRA: Ông NGUYỄN ĐỨC PHONG
- Ngày sinh: 26/11/1976
- Quê quán: Nam Định
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn:
Cao đẳng Tin học, Thạc sĩ xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

- Trình độ chính trị: Cử nhân
- Email: ndphong.phunhuan@tphcm.gov.vn

  23.

QUẬN ỦY VIÊN - CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG: Ông CAO VĂN THĂNG
- Ngày sinh: 23/04/1977
- Quê quán: Thanh Hóa
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kinh tế - Luật
- Trình độ chính trị: đang học Trung cấp
- Email:cvthang.phunhuan@tphcm.gov.vn

  24.

QUẬN ỦY VIÊN - PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN QUẬN: Ông PHẠM VĂN HOÀN
- Ngày sinh: 30/07/1962
- Quê quán: TP.HCM
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Luật ngành Điều tra tội phạm
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Email: pvhoan.ca.pn@tphcm.gov.vn

25.

QUẬN ỦY VIÊN - CHỈ HUY TRƯỞNG BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ QUẬN: Ông NGUYỄN THÊ PHONG
- Ngày sinh: 1971
- Quê quán: Thuận Mỹ - Châu Thành - Long An
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: CHTM QS huyện

- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Email: ntphong.phunhuan@tphcm.gov.vn

  26. 

QUẬN ỦY VIÊN - VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN QUẬN:
- Ngày sinh:
- Quê quán:
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ chính trị:
- Email:

  27. 

QUẬN ỦY VIÊN - CHÁNH ÁN TOÀN ÁN NHÂN DÂN QUẬN: Ông PHẠM DOÃN HIẾU
- Ngày sinh: 20/01/1966
- Quê quán: Hà Tĩnh
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Luật
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Email: pdhieu.phunhuan@tphcm.gov.vn

  28. 

QUẬN ỦY VIÊN - CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THUẾ: Ông  NGUYỄN VĂN VINH
- Ngày sinh: 13/08/1964
- Quê quán: Quảng Nam
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kinh tế ngành Thương nghiệp

- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Email: nvvinh.cct.pn@tphcm.gov.vn

  29. 

QUẬN ỦY VIÊN – CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN PHÚ NHUẬN: Ông VŨ THẾ THỊNH
- Ngày sinh: 12.3/1965
- Quê quán: Ninh Bình
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán, Thạc sĩ Kinh tế
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Email: vvthinh.phunhuan@tphcm.gov.vn

  30. 

QUẬN ỦY VIÊN - CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN: Bà VÕ THỊ THANH NGA
- Ngày sinh: 1/1/1969
- Quê quán: Đà Nẵng
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Luật
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Email: vttnga.phunhuan@tphcm.gov.vn

31.

QUẬN ỦY VIÊN – BÍ THƯ QUẬN ĐOÀN: Ông LÊ PHÚ CƯỜNG
- Ngày sinh: 02/6/1987
- Quê quán: An Nhơn Tây - Củ Chi
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Công - Cử nhân Kinh tế

- Trình độ chính trị: Trung cấp
- Email: lpcuong.phunhuan@tphcm.gov.vn
32.

QUẬN ỦY VIÊN – PHÓ CHỦ TỊCH HĐND QUẬN: Bà TRẦN THỊ MAI LÝ
- Ngày sinh: 08/3/1980
- Quê quán: TP. Hồ Chí Minh
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sĩ Luật
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Email: ttmly.p5.pn@tphcm.gov.vn

33.

QUẬN ỦY VIÊN – PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN KIÊM TRA QUẬN ỦY: Bà NGUYỄN THỊ NHƯ Ý
- Ngày sinh: 05/12/1984
- Quê quán: Cần Thơ
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật - Cử nhân Kinh tế

- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Email: ntny.phunhuan@tphcm.gov.vn

  34. 

QUẬN ỦY VIÊN – BÍ THƯ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 2: Bà NGUYỄN THỊ THANH THẢO 
- Ngày sinh: 03/02/1982
- Quê quán: TP.HCM
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn:
Thạc sĩ Luật; Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà Nước
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Email: nttthao.p2.pn@tphcm.gov.vn

  35. 


QUẬN ỦY VIÊN – BÍ THƯ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 4: Ông PHẠM BẢO TOÀN
- Ngày sinh: 04/6/1982
- Quê quán: Vĩnh Long
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ Môi trường
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Email: btdanguy.p4.pn@tphcm.gov.vn

36.

QUẬN ỦY VIÊN – BÍ THƯ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 8: Ông PHAN THÁI HOÀNG SƠN
- Ngày sinh: 1982
- Quê quán: Thừa Thiên Huế
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Tài chính
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Email: btdanguy.p8.pn@tphcm.gov.vn

  37. 

QUẬN ỦY VIÊN – BÍ THƯ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 9: Ông TRẦN NGUYỄN QUANG HIỂN
- Ngày sinh: 13/01/1983
- Quê quán: Quảng Nam
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Hành chính
- Trình độ chính trị: đang học Cử nhân
- Email: tnqhien.phunhuan@tphcm.gov.vn

 

 

 

LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN THUỘC QUẬN

 

 

Phòng Y tế

 

Phạm Tấn Hoan

Trưởng phòng Y tế

pthoan.phunhuan@tphcm.gov.vn

Dương Thị Hồng Nga

Phó trưởng phòng Y tế

dthnga.phunhuan@tphcm.gov.vn

 

 

Phòng Tư pháp

Trần Ngọc Thảo

Trưởng phòng Tư pháp

tnthao.phunhuan@tphcm.gov.vn

Nguyễn Thanh Bạch

Phó trưởng phòng Tư pháp

ntbach.phunhuan@tphcm.gov.vn

 

 

Phòng Nội vụ

Nguyễn Thục Hân

Trưởng phòng Nội vụ

nthan.phunhuan@tphcm.gov.vn

Nguyễn Thị Bích Duyên

Phó Trưởng phòng Nội vụ

ntbduyen.phunhuan@tphcm.gov.vn

Lê Thị Thu Huế Phó Trưởng phòng Nội vụ ltthue.phunhuan@tphcm.gov.vn

 

 

Thanh tra Quận

Nguyễn Đức Phong

Chánh thanh tra quận

ndphong.phunhuan@tphcm.gov.vn

Lê Thị Thu Hằng

Phó chánh thanh tra quận

ltthang.phunhuan@tphcm.gov.vn

Vũ Đức Hạnh

Phó chánh thanh tra quận

vdhanh.phunhuan@tphcm.gov.vn

 

 

Phòng Giáo dục - Đào tạo

Võ Cao Long

Trưởng phòng GD và ĐT

vclong.phunhuan@tphcm.gov.vn

Nguyễn Văn Đến

Phó trưởng phòng GD và ĐT

nvden.phunhuan@tphcm.gov.vn

Nguyễn Thị Kiều Oanh

Phó trưởng phòng GD và ĐT

ntkoanh.phunhuan@tphcm.gov.vn

 

 

Phòng Văn Hóa - Thông tin

Nguyễn Tấn Trọng

Trưởng phòng VH và TT

nttrong.phunhuan@tphcm.gov.vn

Nguyễn Quốc Thái

Phó trưởng phòng VH và TT

nqthai.phunhuan@tphcm.gov.vn

 

 

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

Hồ Thanh Lý

Trưởng phòng LĐTB&XH

htly.phunhuan@tphcm.gov.vn

Nguyễn Minh Tuấn

Phó trưởng phòng LĐTB&XH

nmtuan.phunhuan@tphcm.gov.vn

Phan Phi Trung

Phó trưởng phòng LĐTB&XH

pptrung.phunhuan@tphcm.gov.vn

 

 

Phòng Quản lý đô thị

Trần Quang Sang Trưởng phòng QLĐT

tqsang.phunhuan@tphcm.gov.vn

Nguyễn Tấn Nguyên Khôi

Phó trưởng phòng QLĐT

ntnkhoi.phunhuan@tphcm.gov.vn

Quách Đông Phến

Phó trưởng phòng QLĐT

qdphen.phunhuan@tphcm.gov.vn

 

 

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Nguyễn Công Chiến

Trưởng phòng TN và MT

ncchien.phunhuan@tphcm.gov.vn

Dương Thị Hồng Ngọc

Phó trưởng phòng TN và MT

dthngoc.phunhuan@tphcm.gov.vn 

 

 

Phòng Kinh tế

Nguyễn Lê Minh

Trưởng phòng Kinh tế

nlminh.phunhuan@tphcm.gov.vn

Nguyễn Thị Hòa Phó Trưởng phòng Kinh tế nthoa.phunhuan@tphcm.gov.vn
Trần Văn Tiến Dũng Phó Trưởng phòng Kinh tế tvtdung.phunhuan@tphcm.gov.vn

 

 

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Đỗ Đăng Ái

Trưởng phòng TC-KH

ddai.phunhuan@tphcm.gov.vn

Nguyễn Trung

Phó trưởng phòng TC- KH

ntrung.phunhuan@tphcm.gov.vn

Nguyễn Thị Tâm Phó trưởng phòng TC- KH nttam.phunhuan@tphcm.gov.vn

 

 

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhan dân quận

Bùi Thanh Mai Tuyến

Chánh Văn phòng

btmtuyen.p8.pn@tphcm.gov.vn

Phan Văn Minh Phó Chánh Văn phòng pvminh.phunhuan@tphcm.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh Phương Phó Chánh Văn phòng nttphuong.phunhuan@tphcm.gov.vn

 

 

 
DANH SÁCH ĐỊA CHỈ EMAIL
CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN 15 PHƯỜNG
 
 
 
 
Đơn vị
 
 
Địa chỉ EMAIL
  UBND phường 1
UBND phường 2
  UBND phường 3
UBND phường 4
  UBND phường 5
UBND phường 7
  UBND phường 8
UBND phường 9
  UBND phường 10
UBND phường 11
  UBND phường 12
UBND phường 13
  UBND phường 14
UBND phường 15
  UBND phường 17

 


Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày:
 
 
  • Giới thiệu Quận Phú Nhuận