Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Góc chuyên đề KHCNThứ 6, Ngày 16/10/2020, 08:50

Hoạt động đổi mới sáng tạo

- Giới thiệu đường dẫn tham khảo văn bản về  các chương trình hỗ trợ hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo:

+ http://dost.hochiminhcity.gov.vn/pages/doanh-nghiep-khcn.aspx

+ http://cesti.gov.vn/stinfo-chuyen-muc/11/chinh-sach-khcn

+ http://dost.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftintuc&Category=Th%C3%B4ng+b%C3%A1o&Mode=2

+ http://dost.hochiminhcity.gov.vn/pages/thutuc-thanhlap-quy.aspx

+ http://chicuctdc.gov.vn/hoat-dong-nang-suat-chat-luong.html

+ http://chicuctdc.gov.vn/hoat-dong-quan-ly-do-luong-chat-luong.html, http://ecc-hcm.gov.vn

- Giới thiệu đường dẫn tham khảo tài liệu giới thiệu các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong:

1) Quản lý, sản xuất, kinh doanh:

+ http://cesti.gov.vn/stinfo-chuyen-muc/12/doi-moi-sang-tao

+ http://dost.hochiminhcity.gov.vn/pages/gioi-thieu-de-an.aspx

+ http://www.tcvn.gov.vn/sites/head/vi/nang-suat-chat-luong.aspx

2) Tiết kiệm năng lượng : http://ecc-hcm.gov.vn

3) Bảo vệ môi trường: http://hcmgisportal.vn/hcmgisportal/srv/vi/main.home

4) Thiết kế chế tạo thiết bị mới : http://www.neptech.com.vn/?m=main&f=home

5) Chuyển giao công nghệ - RTTS kết nối ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ (cơ sở dữ liệu khoa học – công nghệ): http://www.rttc.com.vn

6) Thị trường khoa học - công nghệ: http://techport.vn

 

- Cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ phục vụ cho doanh nghiệp khi có nhu cầu tra cứu ứng dụng:

+ http://cesti.gov.vn/stinfo-chuyen-muc/3/the-gioi-du-lieu

+ http://chicuctdc.gov.vn/du-an-nang-cao-nang-suat-chat-luong-san-pham-hang-hoa-cua-doanh-nghiep

+ http://chicuctdc.gov.vn/tiep-nhan-cong-bo.html

+ http://www.tcvn.gov.vn/sites/head/vi/bai-viet-thong-bao-ve-viec-tuyen-chon-xet-giao-truc-tiep-to-chuc-va-ca-nhan-thuc-hien-nhiem-vu-khoa_277269d6.aspx

+ http://www.tcvn.gov.vn/sites/head/vi/nhom-tin-tieu-chuan-hoa_tieuchuanhoa.aspx

+ http://techport.vn


Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày:
 
 
  • Giới thiệu Quận Phú Nhuận