Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ QUẬN

01.

 

CHỈ HUY TRƯỞNG: Ông NGUYỄN THẾ PHONG
- Năm sinh: 1971
- Quê quán: Thuận Mỹ - Châu Thành - Long An
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: CHTM QS huyện
- Trình độ chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị
- Điện thoại liên hệ: (028) 38446214
- Lĩnh vực phụ trách:

02.

 

CHÍNH TRỊ VIÊN: Ông PHẠM ANH TUẤN
- Năm sinh: 1079
- Quê quán: Thống Nhất - Hưng Hà - Thái Bình
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
- Trình độ chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị
- Điện thoại liên hệ: (028) 38446214
- Lĩnh vực phụ trách:

03.

 

PHÓ CHỈ HUY TRƯỞNG: Ông NGUYỄN THÀNH CÔNG
- Năm sinh: 1983
- Quê quán: Vân Sơn - Triệu Sơn - Thanh Hóa
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: CHTM QS huyện
- Trình độ chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị
- Điện thoại liên hệ: (028) 38446214
- Lĩnh vực phụ trách:

04.

 

PHÓ CHỈ HUY TRƯỞNG: Ông HUỲNH ANH KHOA
- Năm sinh: 1982
- Quê quán: Mỹ An Hưng - Lấp Vò - Đồng Tháp
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: CHTM, e, f
- Trình độ chính trị: Trung cấp Lý luận Chính trị
- Điện thoại liên hệ: (028) 38446214
- Lĩnh vực phụ trách: