Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
CHI CỤC TRƯỞNG: Ông NGÔ TRƯỜNG CHINH
- Năm sinh: 27/12/1966
- Quê quán: Campuchia
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ Chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Lĩnh vực phụ trách: Công tác thống kê
- Số ĐT cơ quan : 8.456.837
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG: Bà NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
- Năm sinh:
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ Chính trị:
- Trình độ chuyên môn:
- Lĩnh vực phụ trách: Lĩnh vực Công nghiệp
- Số ĐT cơ quan : 8.456.837
Image Map