Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Liên kết web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
8
6
8
7
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
1
3

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 

1- Tổ chức thực hiện và quản lý thống nhất công tác Thống Kê ở Quận theo quy định của pháp luật, thu thập, tổng hợp, phân tích, công bố, lưu trữ số liệu số liệu và dự báo Thống kê ; thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Cục Thống Kê thành phố giao và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của lãnh đạo Đảng Ủy, UBND Quận.

2- Hướng dẫn nghiệp vụ Thống kê đối với Thống kê ngành, Thống kê Phường, Thống kê doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

3- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các cuộc điều tra thống kê theo kế hoạch của Cục Thống Kê thành phố và tiến hành tổng hợp, phân tích số liệu theo quy định của phương án điều tra.

4- Thực hiện báo cáo thống kê định kỳ ; báo cáo thống kê tổng hợp hàng tháng, quý, năm ; báo cáo chuyên đề ; báo cáo thống kê đột xuất tình hình kinh tế - xã hội của Quận theo kế hoạch thông tin của Cục Thống Kê thành phố.

5- Biên soạn, phát hành niên giám thống kê, các sản phẩm thống kê khác của Quận ; thống nhất quản lý việc công bố, cung cấp số liệu thống kê KT-XH của Quận theo quy định của Luật Thống kê.

6- Phối hợp với Phòng Tổng hợp và các Phòng nghiệp vụ liên quan của Cục Thống Kê thành phố tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về công tác thống kê tại Quận theo phân cấp của Cục Thống Kê thành phố.

7- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho lãnh đạo Quận củng cố tổ chức và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, người làm công tác thống kê phường, thống kê doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn Quận.

8- Ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thống kê kinh tế - xã hội của Quận ; tổ chức khai thác, phổ biến thông tin thống kê nhanh chóng, thuận tiện đến đối tượng sử dụng theo quy định của Cục Thống Kê.

9- Lập dự toán kinh phí hàng năm, quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản, kinh phí được cấp. Bảo đảm chi tiêu, quyết toán đúng nguyên tắc, chế độ tài chính hiện hành.

10- Quản lý biên chế, quỹ lương, cán bộ, công chức ; thực hiện công tác thi đua, hen thưởng và đánh giá, phân loại công chức hàng năm.

11- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Thống Kê giao.​