Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Liên kết web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
8
6
8
7
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
1
3
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM
QUẬN PHÚ NHUẬN

A/ Chức năng:
            Hội Cựu chiến binh Việt Nam quận Phú Nhuận là một đoàn thể chính trị - xã hội, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cựu chiến binh. Làm tham mưu giúp cấp uỷ Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của cách mạng, của Hội; tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ viên chức Nhà nước.
B/ Nhiệm vụ:
       1/ Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và tệ nạn xã hội…
       2/ Tham gia phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng, an ninh; kiến nghị với cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh.
       3/ Tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động viên các thế hệ cựu chiến binh giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước…
       4/ Tập hợp quân nhân đã hoàn thành NVQS tham gia tổ chức CLB. Cựu quân nhân…
       5/ Chăm lo, giúp đỡ cựu chiến binh nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xoá đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp…
       6/ Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các thành viên của MTTQVN, cơ quan quân sự giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.