Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

HỘI KHUYẾN HỌC QUẬN PHÚ NHUẬN

01.

CHỦ TỊCH: Ông NGHIÊM XUÂN HOÀNG
- Năm sinh: 1956
- Quê quán:
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Điện thoại liên hệ:
- Lĩnh vực phụ trách:

02.

PHÓ CHỦ TỊCH: Ông PHẠM VĂN TRƯỜNG
- Năm sinh: 1950
- Quê quán:
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Điện thoại liên hệ:
- Lĩnh vực phụ trách:

03.

PHÓ CHỦ TỊCH: Bà NGUYỄN THỊ TUẤT
- Năm sinh: 1955
- Quê quán:
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xã hội học
- Trình độ chính trị: Trung cấp
- Điện thoại liên hệ:
- Lĩnh vực phụ trách: