Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Liên kết web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
8
6
8
7
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
1
3

HỘI KHUYẾN HỌC QUẬN PHÚ NHUẬN

Thông tin liên lạc:
Tên cơ quan : Hội Khuyến Học Quận Phú Nhuận
Trụ sở: 40A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Quận Phú Nhuận TP.HCM
Số điện thoại: 38531112
Email: hoikhuyenhocphunhuan@yahoo.com.vn

Vị trí , mục đích, tư cách pháp nhân, trụ sở của Hội
1/ Hội Khuyến học quận Phú Nhuận là tổ chức xã hội có tính chất đặc thù, tập hợp các tổ chức, cá nhân, những người có tâm huyết đối với việc xây dựng và phát triển sự nghiệp “trồng người”; góp sức đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, nâng cao mặt bằng dân trí, bồi dưỡng nguồn nhân lực, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ trên địa bàn quận ngày một phát triển; hoạt động trên phạm vi quận Phú Nhuận, trong khuôn khổ của pháp luật; là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận; chịu sự lãnh đạo của Quận ủy, sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân quận và các ban, ngành liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.
Mục đích hoạt động của Hội là liên kết, phối hợp huy động toàn lực lượng xã hội, vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, các tổ chức và nhân dân thực hiện có hiệu quả phong trào vận động “Toàn dân học tập, toàn dân tham gia làm giáo dục”, đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020”; góp phần xây dựng quận Phú Nhuận cùng Thành phố trở thành một xã hội học tập,nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, hội nhập khu vực và quốc tế.
2/ Hội Khuyến học quận Phú Nhuận là tổ chức có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của Nhà nước.
3/ Trụ sở làm việc của Hội Khuyến học quận được đặt tại số 40A - đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Quận Phú Nhuận.

Nhiệm vụ, quyền hạn
1/ Làm nòng cốt trong liên kết, phối hợp các tổ chức, lực lượng xã hội tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
2/ Khuyến khích, hỗ trợ việc dạy và học trong nhà trường. Vận động nhân dân tích cực học tập thường xuyên, học tập suốt đời nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận.
3/ Liên kết, vận động gia đình, tổ chức xã hội, kinh tế, cùng các cơ sở giáo dục - đào tạo góp phần động viên, chăm lo về vật chất và tinh thần đối với các thầy cô giáo; thực hiện sự kết hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, học kết hợp với hành, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.
4/ Tư vấn, phản biện, giám định xã hội theo quy định của pháp luật về giáo dục. Kiến nghị với Quận ủy - Ủy ban nhân dân quận, Phòng Giáo dục - Đào tạo quận về các chủ trương, chính sách, biện pháp phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng, đơn vị, góp phần xây dựng xã hội học tập tại địa phương.
5/ Tổ chức các hoạt động tư vấn, dịch vụ về giáo dục, xã hội theo quy định pháp luật; tranh thủ sự ủng hộ và trợ giúp về tinh thần, vật chất của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vì sự nghiệp khuyến học - khuyến tài - xây dựng xã hội học tập.
6/ Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên.

Nguyên tắc tổ chức, hoạt động
1/ Tuân thủ sự lãnh đạo của Quận ủy và sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân quận; tranh thủ sự hướng dẫn của Ban Dân vận Quận ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận.
2/ Tổ chức hoạt động theo nguyên tắc công khai, dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số, tự nguyện, tự quản, không vì mục đích lợi nhuận; tuân thủ pháp luật, Điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam; Quy chế tổ chức, hoạt động Hội Khuyến học quận nhiệm kỳ IV (2016 - 2021).
3/ Chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động đối với Hội Khuyến học các phường và cơ sở Hội trực thuộc. Phát huy quyền chủ động sáng tạo của tổ chức Hội; liên kết phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tôn giáo trong các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
4/ Tranh thủ sự ủng hộ và trợ giúp về tinh thần, vật chất của mọi tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật vì sự nghiệp khuyến học, khuyến tài.
Hệ thống tổ chức :
Toàn quận hiện có 16.444 hội viên trong đó có 2.219 đảng viên chiếm tỷ lệ 9,1% dân số quận và đạt 11% tổng số dân từ 18 tuổi trở lên .Hội Khuyến học Quận có 18 cơ sở Hội (gồm 15 phường, 3 trường học THPT) . Có 110  Chi hội trực thuộc gồm 60 Chi hội khu phố , 37 chi hội trường học và 13 chi hội cơ quan ....
Ngày 24,25 tháng 3 năm 2016 Đại hội Hội Khuyến học  Quận lần IV nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu 27 UV.BCH, trong đó tái cử 6 ủy viên. Đại hội đã bầu Ban Thường vụ gồm : 07 ủy viên