Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
TRƯỞNG PHÒNG: Ông NGUYỄN LÊ MINH
- Năm sinh: 1966 - Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hành chính công
- Trình độ chính trị: Trung cấp
- Lĩnh vực phụ trách: Chịu trách nhiệm chung:
(1) Công tác quy hoạch, kế hoạch, đầu tư công nghiệp, thương mại, khoa học- công nghệ;
(2) Công tác tổ chức cán bộ, thanh kiểm tra;
(3) Công tác tài chính, kế toán (chủ tài khoản của đơn vị);
(4) Các công tác theo quy định của nhà nước:
- Chủ tịch Hội đồng thi đua- khen thưởng, kỷ luật cơ quan
- Phòng chống tham nhũng, lãng phí.
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Cấp phép kinh doanh rượu lẽ, thuốc lá lẻ.
(5) Các công tác khác do Ủy ban nhân dân quận phân công hoặc ủy quyền:
- Đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh hoặc đề xuất cấp đăng ký kinh doanh cho Doanh nghiệp và Hộ kinh doanh;
- Thành viên các Ban chỉ đạo hoặc Hội đồng của quận: Ban chỉ đạo liên ngành văn hóa- xã hội, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão, Hội đồng công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Hội đồng thi đua- khen thưởng, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng- An ninh.
- Số ĐT cơ quan: 39 973 684
- FAX: 38 449 519
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: Bà NGUYỄN THỊ HÒA
- Năm sinh: 1975
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán kiểm toán
- Trình độ chính trị: Trung cấp
- Lĩnh vực phụ trách: Giúp Trưởng phòng chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:
(1) Thay mặt khi Trưởng phòng đi vắng;
(2) Công tác quản lý nhà nước về Thương mại và xúc tiến thương mại trên địa bàn;
(3) Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại;
(4) Chương trình bình ổn giá;
(5) Công tác hành chính quản trị, văn thư – lưu trữ, tổng hợp;
(6) Các công tác khác theo sự phân công của Trưởng phòng: Ban chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm; Ban chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư; Hậu kiểm Doanh nghiệp; Ban vì sự tiến bộ phụ nữ; Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm; Tổng thư ký hội Doanh nghiệp quận…
- Số ĐT cơ quan: 39 973 720
- FAX: 38 449 519
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG:
- Năm sinh:
- Quê quán:
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn:
- Trình độ chính trị:
- Lĩnh vực phụ trách: Giúp Trưởng phòng chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:
(1) Công tác quản lý nhà nước về Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp;
(2) Công tác quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ;
(3) Công tác quản lý nhà nước về Kinh tế tập thể;
(4) Công tác quản lý nhà nước về các Hội, Hiệp hội ngành nghề;
(5) Công tác quản lý nhà nước về Năng lượng và điện năng;
(6) Các công tác khác theo sự phân công của Trưởng phòng: An toàn vệ sinh bảo hộ lao động; Phòng cháy chữa cháy và tự vệ cơ quan; Sắp xếp mặt bằng Doanh nghiệp…
- Số ĐT cơ quan: 39 973 720
- FAX: 38 449 519
 
1 Chuyên viên: Phụ trách chợ - HTX, kiêm khiếu nại - Tố cáo, phụ trách phường 3,4,5
1 Chuyên viên: Phụ trách hành chính văn thư, kiêm thủ quỹ, phụ trách phường 11,15,17
 
1 Chuyên viên: Phụ trách kế toán, kiêm công tác điện năng, phụ trách phường 12,13,14
1 Chuyên viên: Phụ trách chung ĐKKD, kiêm công tác ISO, Cải cách hành chính
 
1 Chuyên viên: Tổng hợp(VP, ISO, CCHC, …), Thành viên Tổ Hậu kiểm, phụ trách phường 1,2,7
1 Chuyên viên: Phụ trách DN - Hậu kiểm, kiêm TĐKT Khối cơ sở kinh tế, phụ trách phường 8,9,10.
Image Map