Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Liên kết web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
8
6
8
7
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
1
3
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG KINH TẾ
 
1. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

     Phòng Kinh tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân quận, đồng thời chịu sự hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành về các mặt công tác thuộc phạm vi các Sở, ngành thành phố như: Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học - Công nghệ, Liên minh Hợp tác xã thành phố,…

    Phòng Kinh tế có chức năng giúp Ủy ban nhân dân quận thống nhất quản lý Nhà nước về các hoạt động thuộc lĩnh vực được giao theo đúng chính sách luật pháp, các quy định của Nhà nước và của Ủy ban nhân dân thành phố.
2. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
2.1. Nhiệm vụ:
Phòng Kinh tế có nhiệm vụ sau:
    1. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận xây dựng quy hoạch phát triển ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khoa học và công nghệ, thương mại. Đồng thời tham mưu và giúp Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo và quản lý việc thực hiện quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.
    2. Giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý hành chính Nhà nước, định hướng hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với các đơn vị kinh tế trên các lĩnh vực theo đúng cơ cấu kinh tế của quận.
    3. Thực hiện đăng ký kinh doanh đối với Hộ kinh doanh theo Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh; cấp giấp phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, giấp phép kinh doanh bán lẻ (đại lý bán lẻ) rượu theo Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá theo Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.
    4. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận thực hiện quản lý kinh tế hợp tác xã.
    5. Thực hiện việc thẩm định và đề xuất ý kiến trình Ủy ban nhân dân quận ký Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã, Giấy chứng nhận quyền sử dụng điểm kinh doanh tại các chợ trên địa bàn quận.
    6. Hướng dẫn và kiểm tra việc chấp hành các chủ trương, chính sách hiện hành của Đảng và Nhà nước, các Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn quận sau khi đã cụ thể hóa các hướng dẫn và quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của các Sở, ngành thành phố quản lý trong lĩnh vực của ngành.
2.2. Quyền hạn:
Phòng Kinh tế có các quyền hạn sau:
    1. Triệu tập đại diện Ủy ban nhân dân 15 phường, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn quận để triển khai hướng dẫn các chủ trương chính sách của Nhà nước về các lĩnh vực chuyên môn thuộc phòng quản lý.
    2. Ký các văn bản giao dịch, văn bản hướng dẫn chuyên môn thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng. Đồng thời giải quyết xử lý những vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền do Ủy ban nhân dân quận phân công.
    3. Tham dự các cuộc họp ở các ngành các cấp có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng.
    4. Đề xuất với Ủy ban nhân dân quận khen thưởng hoặc xử lý vi phạm đối với các đơn vị kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn quận.
    Ngoài những nhiệm vụ và quyền hạn tại điều 2 và điều 3 nêu trên, phòng Kinh tế được Ủy ban nhân dân quận ủy quyền thực hiện thêm một số nhiệm vụ và quyền hạn khi xét thấy cần thiết do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quy định cụ thể bằng văn bản.