Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Liên kết web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 

 Thông tin liên hệ

 

                       Địa chỉ hộp thư 15 phường

Tên đơn vị

Thông tin liên hệ

UBND Phường 01

SĐT: 8 440 007

p1.phunhuan@tphcm.gov.vn

UBND Phường 02

SĐT: 8 444 810

p2.phunhuan@tphcm.gov.vn

UBND Phường 03

SĐT: 9 952 467

p3.phunhuan@tphcm.gov.vn

UBND Phường 04

SĐT: 8 443 117

p4.phunhuan@tphcm.gov.vn

UBND Phường 05

SĐT: 9954 199

p5.phunhuan@tphcm.gov.vn

UBND Phường 07

SĐT: 9 954 193

p7.phunhuan@tphcm.gov.vn

UBND Phường 08

SĐT: 8 445 019

p8.phunhuan@tphcm.gov.vn

UBND Phường 09

SĐT: 8 441 120

p9.phunhuan@tphcm.gov.vn

UBND Phường 10

SĐT: 8 444 201

p10.phunhuan@tphcm.gov.vn

UBND Phường 11

SĐT: 8 440 469

p11.phunhuan@tphcm.gov.vn

UBND Phường 12

SĐT: 8 442 618

p12.phunhuan@tphcm.gov.vn

UBND Phường 13

SĐT: 8 445 108

p13.phunhuan@tphcm.gov.vn

UBND Phường 14

SĐT: 8 445 022

p14.phunhuan@tphcm.gov.vn

UBND Phường 15

SĐT: 8 442 995

p15.phunhuan@tphcm.gov.vn

UBND Phường 17

SĐT: 8 445 416

p17.phunhuan@tphcm.gov.vn

                        

                       Địa chỉ hộp thư các phòng ban

Tên đơn vị

Thông tin liên hệ

Phòng Nội vụ quận Phú Nhuận

SĐT: 8 443 058

noivu.phunhuan@tphcm.gov.vn

Thanh tra quận Phú Nhuận

SĐT: 8 443 038

thanhtra.phunhuan@tphcm.gov.vn

Phòng Tư pháp quận Phú Nhuận

SĐT: 8 446 220

tuphap.phunhuan@tphcm.gov.vn

Phòng TNMT quận Phú Nhuận

SĐT: 8 440 345

tnmt.phunhuan@tphcm.gov.vn

Phòng QLĐT quận Phú Nhuận

SĐT: 8 455 009

qldt.phunhuan@tphcm.gov.vn

Phòng TCKH quận Phú Nhuận

SĐT: 8 440 479

tckh.phunhuan@tphcm.gov.vn

Phòng Kinh tế quận Phú Nhuận

SĐT: 8 444 428

kinhte.phunhuan@tphcm.gov.vn

Phòng LĐTB&XH quận Phú Nhuận

SĐT: 9 955 273

ldtbxh.phunhuan@tphcm.gov.vn

Phòng GD-ĐT quận Phú Nhuận

SĐT: 8 443 764

giaoduc.phunhuan@tphcm.gov.vn

Phòng VH-TT quận Phú Nhuận

SĐT: 9 973 391

vhtttt.phunhuan@tphcm.gov.vn

Phòng Y tế quận Phú Nhuận

SĐT: 9 919 161

yte.phunhuan@tphcm.gov.vn

Văn phòng HĐND và UBND quận Phú Nhuận

SĐT: 8 443 921

phunhuan@tphcm.gov.vn

 ​

 
 
  • Giới thiệu Quận Phú Nhuận