Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Liên kết web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 

 Thông tin liên hệ

 

                       Ủy ban nhân dân 13 phường

Tên đơn vị

Thông tin liên hệ

UBND Phường 01

SĐT: 38 440 007

p1.phunhuan@tphcm.gov.vn

UBND Phường 02

SĐT: 38 444 810

p2.phunhuan@tphcm.gov.vn

UBND Phường 03

SĐT: 39 952 467

p3.phunhuan@tphcm.gov.vn

UBND Phường 04

SĐT: 38 443 117

p4.phunhuan@tphcm.gov.vn

UBND Phường 05

SĐT: 39 954 199

p5.phunhuan@tphcm.gov.vn

UBND Phường 07

SĐT: 39 954 193

p7.phunhuan@tphcm.gov.vn

UBND Phường 08

SĐT: 38 445 019

p8.phunhuan@tphcm.gov.vn

UBND Phường 09

SĐT: 38 441 120

p9.phunhuan@tphcm.gov.vn

UBND Phường 10

SĐT: 38 444 201

p10.phunhuan@tphcm.gov.vn

UBND Phường 11

SĐT: 38 440 469

p11.phunhuan@tphcm.gov.vn

UBND Phường 13

SĐT: 38 445 108

p13.phunhuan@tphcm.gov.vn

UBND Phường 15

SĐT: 38 442 995

p15.phunhuan@tphcm.gov.vn

UBND Phường 17

SĐT: 38 445 416

p17.phunhuan@tphcm.gov.vn

                        

                       Các phòng chuyên môn thuộc quận

Tên đơn vị

Thông tin liên hệ

Phòng Nội vụ quận

SĐT: 38 443 058

noivu.phunhuan@tphcm.gov.vn

Thanh tra quận

SĐT: 38 443 038

thanhtra.phunhuan@tphcm.gov.vn

Phòng Tư pháp quận

SĐT: 38 446 220

tuphap.phunhuan@tphcm.gov.vn

Phòng TNMT quận

SĐT: 38 440 345

tnmt.phunhuan@tphcm.gov.vn

Phòng QLĐT quận

SĐT: 38 455 009

qldt.phunhuan@tphcm.gov.vn

Phòng TC-KH quận

SĐT: 38 440 479

tckh.phunhuan@tphcm.gov.vn

Phòng Kinh tế quận

SĐT: 38 444 428

kinhte.phunhuan@tphcm.gov.vn

Phòng LĐTBXH quận

SĐT: 39 955 273

ldtbxh.phunhuan@tphcm.gov.vn

Phòng GD và ĐT quậnn

SĐT: 38 443 764

giaoduc.phunhuan@tphcm.gov.vn

Phòng VH và TT quận

SĐT: 39 973 391

vhtttt.phunhuan@tphcm.gov.vn

Phòng Y tế quận

SĐT: 39 919 161

yte.phunhuan@tphcm.gov.vn

Văn phòng HĐND và UBND quận

SĐT: 38 443 921

phunhuan@tphcm.gov.vn

 ​

 
 
  • Giới thiệu Quận Phú Nhuận