Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 18  
STTTên thủ tụcHồ sơ đính kèm
1Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất (không bao gồm trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất)
Xem word online
2Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp(Điều 86 số Nghị định 43/2014/NĐ-CP)
Xem word online
3Thủ tục ĐKBĐĐĐ, TSGLVĐ trong các THGQ tranh chấp, khiếu nại, TCVDĐ; XLHĐ thế chấp, GV; KB, đấu giá QSDD, TSGLVĐ để TH án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập TC (trừ doanh nghiệp); TTHN hoặc phân chia QSDĐ, TSGLVĐ của HGĐ, của VVC, của nhóm NSDĐ (cấp mới GCN)
Xem word online
4Thủ tục xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
Xem word online
5Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
Xem word online
6Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP)
Xem word online
7Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (cấp mới Giấy chứng nhận)
Xem word online
8Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng QSDĐ, QSH tài sản gắn liền với đất; chuyển QSDĐ, QSH tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng (xác nhận thay đổi trên GCN đã cấp)
Xem word online
9Thủ tục đăng ký, cấp GCN QSDD, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển QSDD trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp GCN nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo QĐ (trường hợp có nộp GCN)
Xem word online
10Thủ tục đăng ký, cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển QSDĐ trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp GCN nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo QĐ (trường hợp không nộp GCN)
Xem word online
11Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp cộng đồng dân cư được Nhà nước giao đất để quản lý.
Xem word online
12Thủ tục đăng ký thay đổi đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất.
Xem word online
13Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất (Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP).
Xem word online
14Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký đất đai lần đầu (Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP)
Xem word online
15Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP).
Xem word online
16Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất (lần đầu)
Xem word online
17Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
Xem word online
18Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
Xem word online