Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
GIÁM ĐỐC; Ông VÕ VĂN HÀNH
- Năm sinh: 1954
- Quê quán: Quảng Nam
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp hành chính
- Trình độ QLNN: Trung cấp
- Trình độ chính trị: Trung cấp
- Lĩnh vực phụ trách: Công tác tổ chức cán bộ; Tài chính, tài sản; ANTT – PCCC
- Số ĐT cơ quan: 38440007
PHÓ GIÁM ĐỐC: Bà NGUYỄN THỊ BIỂU
- Năm sinh: 10/10/1953
- Quê quán: Quảng Ngãi
- Trình độ học vấn: 11/12
- Trình độ chuyên môn: Quản lý
- Trình độ chính trị: Sơ cấp
- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách khối kinh doanh
- ĐT cơ quan: 38440007